Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Taťána Pavlištová, se sídlem Šmilovského 16, 120 00 Praha 2, IČO 62 38 96 11 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.dlouhy-holky.cz (dále jen "systém").
1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.dlouhy-holky.cz mezi prodávajícím a kupujícím.
1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 588 a násl. ve spojení s ust.. § 612 a násl. zákona č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.
1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.
1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.
2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.
2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností Taťána Pavlištová.
2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.
3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č.. 108/2000 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.
4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:
* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět dle pokynů a na adresy uvedené na stránce "Vše o nákupu a zásady pro vrácení zboží a peněz" a to za následujících podmínek:

 • zboží nesmí být použité, nebo nošené
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být kompletní 
 • zboží není možné vracet na dobírku
 • zboží bude zasláno spolu s vyplněným formulářem "Odstoupení od kupní smlouvy" který je vždy přílohou emailu s potvrzením o odeslání objednávky, nebo ke stažení zde na stránce.
 • zboží bude zasálno výhradně na adresy uvedené v pokynech pro vrácení na stránce "Vše o nákupu a zásady pro vrácení zboží a peněz".  Zboží zaslané na jinou adresu (např. fakturační adresu společnosti) nemusí být akceptováno, nebo může dojít k časové prodlevě ve vyřízení a vrácení peněz.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet (nebo na jiný účet uvedený ve formuláři "Odstoupení od kupní smlouvy") a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží.

Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH. Nejsem plátce DPH.
5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6
5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK, EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Společnost Taťána Pavlištová si balné neúčtuje.
6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po uplatnění všech slev. Aktuální ceník poštovného najdete na stránce Doprava a platba.
6.3 Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.
6.4 Poštovné pro dodávky na území členských států Evropské unie jsou také uvedeny na stránce Doprava a platba - ceny dopravy na Slovensko a EU .

6.5 Ceny poštovného do jiných států než EU se sjednávají individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti Taťána Pavlištová uvedeny v mailové notifikací. 
7.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží.
7.4 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. 
8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení do svého účtu v systému eshopu dlouhy-holky.cz.
8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty a Zásilkovny na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.
8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
8.6 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky a zemí EU.

9. Záruční podmínky a reklamační řád

 • 9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Taťána Pavlištová a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.
  9.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti Taťána Pavlištová je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.
  9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
 • Zda se jedná o výrobek, který byl objednán 
 • Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
 • Zda fungují všechny jeho jednotlivé části
 • Zda je výrobek kompletní
 • Zda obal zásilky není viditelně a zásadně mechanicky poškozen. V tom případě zásilku nepřebírejte, ale reklamujte ji ihned na místě (u doručovatele, nebo na pobočce České pošty nebo Zásilkovny.)

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).
Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

Taťána Pavlištová

dlouhy-holky.cz

Skorkov/Otradovice

Otradovice 96
okr. Mladá Boleslav

294 74

10. Odpovědnost za vady na stránce www.dlouhy-holky.cz

10.1 Společnost Taťána Pavlištová upozorňuje, že informace uvedené na www.dlouhy-holky.cz jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10.2 Společnost Taťána Pavlištová může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.3. Společnost Taťána Pavlištová nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně, pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení, odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

11.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Zpracovatelé osobních dat:
Prodávající oznamuje tímto kupujícímu podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím stranám:

 • Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983,
 • Zásilkovna s.r.o. Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11. 6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. 


11.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


11.9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. 

12.Zásady používání souborů cookie

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

12.1 Co jsou soubory cookies:

Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná.

12.2 Cookies pomáhají například:

• ke správné funkčnosti našich stránek,
• při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
• pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

12.3 Jaké soubory cookie používáme:

Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.

12.4 Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

• konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
• remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
• analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,
• esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.


12.5 Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.

12.6 Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

12.7 Společnost Taťána Pavlištová se plně řídí zákonem č.. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

12.8 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

12.9 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.